Kapcsolat
1134 Budapest, Váci út 63. | Jegypénztár: (1) 270-7514
Szervezés: (1) 320-5877 | Központi telefonszám: (1) 270-7500
E-mail: szervezes@jozsefattilaszinhaz.hu
Pályázat a József Attila Színház büféjének üzemeltetésére

A József Attila Színház Nonprofit Kft. június 16. nappal pályázatot hirdet a nézőtéri és a személyzeti büfé üzemeltetésére.

A pályázati kiírás IDE KATTINTVA érhető el.

 

1.     Pályázati felhívás tárgya

A József Attila Színház Nonprofit Kft. – (továbbiakban: Ajánlatkérő) – használatában, és a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő, természetben Budapesten, (1134 Budapest Váci út 63.) a József Attila Színház területén található vendéglátó-ipari egység üzemeltetése.

A pályázati felhívás célja: a színház évi 100.000 - 110.000 fős nézőközönsége, valamint a fellépő művészek és a színház dolgozói részére a színvonalas választék, udvarias kiszolgálás biztosítása mérsékelt árszínvonal mellett.

2.     Pályázat Főbb paraméterei

A jogviszony kezdete: 2016.augusztus 15.

A jogviszony vége: 2018. június 15.

Nyitva tartás: A Színház próba és előadás rendjéhez igazodva

A Pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 11. hétfő 12.00 óra

Ajánlatkérő nyilvános bontást nem tart.

A Pályázat benyújtásának helyszíne: József Attila Színház Nonprofit Kft. Igazgatósága (1134 Budapest, Váci út 63.)

Ajánlati kötöttség időtartama:   2016. július 31.

A Pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat 1 db eredeti és 2 másolati példányban, zárt borítékban kell benyújtani.

A Pályázat elbírálásának határideje:  2016. július 31.

A Pályázókat az eljárás eredményéről írásban értesítjük.

Az elbírálás szempontjai: Az összességében legelőnyösebb ajánlat, a pályázati dokumentációban ismertetendő szempontok szerint.

A pályázat egyfordulós, nyilvános eljárás.

A pályázattal kapcsolatban kérdéseket a következő címen lehet feltenni: igazgatosag@jozsefattilaszinhaz.hu

 

3.     Pályázati feltételek

3.1.         Általános feltételek

A pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki átlátható szervezet és megfelel a pályázati feltételeknek és elfogadja a pályázati felhívásban foglalt feltételeket.

3.2.         Ajánlati biztosíték

Az ajánlati biztosíték összege 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint. Az Ajánlati biztosíték akkor tekinthető teljesítettnek, ha az összeg a pályázat benyújtási határidejéig az Ajánlatkérő bankszámláján jóváírásra került.

Utalási adatok:József Attila Színház Nonprofit Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-20600664-00000000 számú bankszámlaszám. A közlemény rovatban kérjük szíveskedjenek feltüntetni: „Ajánlati biztosíték Büfépályázathoz”

A pályázati biztosíték az eredménytelenül pályázók részére 2016. augusztus 1-ig visszautalásra kerül.

Anyertes Pályázó által nyújtott Ajánlati Biztosíték a szerződéskötést követően átalakul teljesítési biztosítékká. (óvadék)

3.3.         Garanciális feltételek

A nyertes Pályázó a szerződés aláírásától számított 10 munkanapon belül köteles az ajánlati biztosíték összegét kiegészíteni az Ajánlatkérő bankszámlájára történő utalással az ajánlatban szereplő bérleti díj 3 havi összegének megfelelően, a hiányzó összeggel, úgy hogy az Ajánlatkérő számláján az óvadék teljes összege (azaz 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék) rendelkezésre álljon. Az óvadék teljes és hiánytalan összegének az Ajánlatkérő számláján történő jóváírása a szerződés hatálybalépésének feltétele.

3.4.         Szakmai alkalmasság feltétele

A szakmai alkalmasság a következő módon igazolható:

A Pályázó csatoljon be minimum 300 főt befogadó kulturális létesítményben (Pl. Színház, hangversenyterem, művelődési intézmény) üzemelő büfé üzemeltetéséről szóló referencianyilatkozatot vagy a megkötött szerződés megtekinthető részét.

A Nyilatkozat tartalmazza a referenciaként megnevezett hely nevét, címét, valamint azt, hogy mettől-meddig üzemeltette a Pályázó a vendéglátó-ipari egységet.

Alkalmasság minimum követelményei:

A Pályázó alkalmatlan, ha:

-         nem rendelkezik legalább 1 db referenciával vagy szerződéssel,  mely minimum 300 főt befogadó kulturális létesítményben működő büfé minimum 2 éven keresztül történő üzemeltetésére vonatkozik.

3.5.         Pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételek

A pénzügyi, gazdasági alkalmasság a Pályázók választása szerint, a következő módok egyikével igazolható:

a.)  A Pályázó csatoljon be egy Nyilatkozatot az előző 2 gazdasági év (2014., 2015.) mérleg szerinti eredményéről;

b.)  A Pályázó csatoljon be valamennyi bankszámlájáról vonatkozó, a pályázat benyújtási határidejéhez képest 30 napnál nem régebbi bankinformációt a következő tartalommal:

-         mióta vezeti a Bank a számláját;

-         a számlán sorban állás előfordult –e, és ha igen, mekkora összegben és mennyi ideig.

Alkalmasság minimum követelménye:

A Pályázó pénzügyileg, gazdaságilag alkalmatlan, ha:

a.)  az előző 2 gazdasági év (2014., 2015.) közül bármelyik évben a mérleg szerinti eredménye negatív volt, vagy

b.)  ha a számlavezető pénzintézettől származó Nyilatkozat alapján bármely számláján, a pályázat beadását megelőző 12 hónapban 30 napnál hosszabb és 2 millió forintnál nagyobb sorban álló tétele előfordult.

3.6.         A Pályázat érvényességi követelményei

Érvényes pályázatot az a Pályázó nyújthat be, aki a pályázati kiírás mellékletét képező szerződéstervezetben foglalt feltételeket vállalja, és annak megfelelő pályázatot ad le, és megfelel a 3.1-3.16 pontban foglalt követelményeknek.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt Haraszti Hajnalka gazdasági igazgató, elérhetősége: +36-1-270-75-22.

A kiírás másra át nem ruházható.

Közös Ajánlattétel esetén, a közös Ajánlattevők csatolják be az együttműködésük részletes szabályozását tartalmazó megállapodását, valamint nyilatkozni kötelesek, hogy a teljesítésért egyetemleges felelősség vállalással tartoznak.

A késve érkezett pályázatokat az Ajánlatkérő felbontás nélkül érvénytelennek nyilvánítja.

3.7.         Kizáró okok

A pályázaton nem vehet részt, illetve kizárásra kerül az olyan Pályázó, akinek 30 napnál régebbi adótartozása, vagy bármely tartozása van a Budapest Főváros Önkormányzata, mint helyi adóhatóság, illetve a központi adóhatóság, a NAV felé, kivéve ha a tartozás megfizetésére az adóhatóságtól halasztást kapott, illetve részletfizetésben állapodtak meg. A Pályázó nem állhat végelszámolás, felszámolás, vagy csődeljárás alatt.

Szintén kizárásra kerül a pályázatból az a Pályázó, akinek az Ajánlatkérő, József Attila Színház Nonprofit Kft. felé 30 napnál régebbi tartozása áll fenn. A tartozás hiányát külön igazolni nem szükséges, azt az Ajánlatkérő ellenőrzi a könyvelési adatai között.

4.     Csatolandó igazolások és Nyilatkozatok

·        Pályázó csatolja be a pályázat beadásához képest 30 napnál nem régebbi Cégkivonatát;

·        Pályázó csatolja be a pályázat aláírójának, aki egyben a cég képviseletre jogosult, aláírási címpéldányát (aláírás mintáját);

·        Pályázónak nyilatkozni kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül;

·        Pályázónak nemleges önkormányzati adótartozásról szóló igazolás becsatolása;

·        Pályázónak a központi adóhatóságtól (NAV) nullás adótartozás igazolása, vagy Nyilatkozat, hogy köztartozásmentes adózóként szerepel a NAV honlapján;

·        Pályázó csatolja be a Nyilatkozatát, hogy a pályázati kiírásban és annak mellékletét képező szerződéstervezetben szereplő feltéteket maradéktalanul elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el;

·        Pályázó csatolja be a 2016-2017. évadra, valamint a 2017-2018. évadra vonatkozó üzleti tervét az alábbiak ismertetésével:

o   A terv tartalmazza a Pályázó által beszerelendő konyhatechnológiai eszközök, gépek, berendezések, és a vendéglátáshoz szükséges felszerelések, szervizkészletek, üzletberendezések ismertetését;

o   a terv tartalmazza a foglalkoztatásra vonatkozó adatokat, a kiszolgáló személyzet tervezett létszámát. A létszámtervnél vegye figyelembe a Színház működési rendjét, igényét;

o   a terv tartalmazzon egy tervezetet mind a közönségforgalmi büfé, mind pedig a színészbüfé étel- és italválasztékára vonatkozóan a 2016-2017. évadra, valamint a 2017-2018. színházi évadra tervezett árakkal együtt.

o   Az üzleti tervhez csatolni kell a nézőtéri és a színészbüfé étel-, és italkínálatát, részletezni kell az étel és italkínálat tervezett kiskereskedelmi árát, valamint azt, hogy a felsorolt árakat milyen időközönként, mely tényezők figyelembe vételével, milyen árképzési technikával fogja módosítani, illetve milyen speciális árkedvezményeket tervez a színház dolgozóinak és a fellépő művészeknek, valamint az intézmény rendezvényeihez, catering-szolgáltatásokhoz.